Přeskočit na hlavní obsah

Vaše tisková sada

  • Toto pole je povinné!

Informácie o spracovaní osobných údajov v rámci marketingových aktivít XLSK Nábytok, s.r.o.

1. Činnosť spoločnosti XLSK Nábytok, s.r.o. ako prevádzkovateľa osobných údajov

Predmetom podnikania spoločnosti XLSK Nábytok, s.r.o. (pôvodne ako Kika Nábytok Slovensko, s.r.o.), so sídlom Galvaniho 11, 821 04 Bratislava, IČO: 35 883 103, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 31448/B, (ďalej len ako „XLSK“) je predovšetkým predaj nábytku a bytových doplnkov, ako aj tovaru pre domácnosť a poskytovanie s tým súvisiacich služieb pod značkou XXXLutz. Neoddeliteľnou súčasťou podnikateľskej činnosti je i marketingová činnosť na propagáciu tovaru a služieb XXXLutz a ich zlepšovanie formou zasielania obchodných oznámení.

V tejto súvislosti vedie XLSK v systéme CRM databázu osobných údajov zákazníkov nakupujúcich tovar v predajniach XXXLutz, v rámci ktorej zhromažďuje a spracúva osobné údaje výlučne v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „Nariadenie“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Zákon o ochrane osobných údajov“).

V tejto časti sa môžete dozvedieť informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov súvisiacich s XXXLutz zákazníckym programom a marketingových aktivít XLSK. Komplexná informácia o spracúvaní osobných údajov je uvedená na webovej stránke www.xxxlutz.sk.

2. XXXLutz zákaznícky program
(XXXL HIT KARTA)

Zákaznícky program XXXL HIT KARTA platí pre všetky predajne XXXLutz prevádzkované spoločnosťou XLSK.

Výhody a ciele zákazníckeho programu:

• Informácie o zákazníckom programe XXXL HIT
KARTA sú poskytované raz za pol roka

• Získanie ročného bonusu, ktorý sa vypočítava na základe súhrnnej konečnej čiastky za uskutočnené nákupy v danom kalendárnom roku

• Poskytovanie zliav

• Ponuka akčného tovaru

• Súťaže a vernostné kampane

• Profilovanie nákupného správania (sledovanie druhov zakúpeného tovaru, miesto nákupu), adresné ponuky na akciový tovar

• Zasielanie obchodných oznámení

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s účasťou zákazníka na zákazníckom programe XXXL HIT KARTA je nevyhnutné pre základné fungovanie zákazníckeho programu a poskytovanie z toho plynúcich výhod a služieb. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plniť účel zákazníckeho programu, resp. poskytovať jednotlivé služby a výhody konkrétnemu zákazníkovi. Členstvo v zákazníckom programe však nie je podmienkou pre nákup tovaru a služieb v predajniach XXXLutz.

3. Marketingové aktivity

3.1. K spracúvaniu osobných údajov zákazníkov ako dotknutých osôb dochádza aj v súvislosti s ostatnými marketingovými aktivitami XLSK, hlavne
usporadúvaním súťaží, zľavových akcií, kampaní, marketingového prieskumu trhu a pod. V rámci marketingových aktivít sú vždy spracúvané osobné údaje dotknutých osôb v súvislosti s ich účasťou na týchto marketingových aktivitách alebo v súvislosti s nákupom tovaru a služieb v predajniach XXXLutz. Osobné údaje sú spracúvané vždy len k stanovenému účelu v rámci konkrétnej marketingovej akcie, v rozsahu zákazníkom udeleného súhlasu alebo rozsahu súvisiaceho s predajom tovaru a služieb, v rámci ktorého je navyše vyhodnocované i nákupné správanie zákazníka, kde sú zaznamenávané zakúpené druhy tovaru, miesto nákupu a pod.

3.2. Osobné údaje sú ďalej spracúvané v súvislosti so zasielaním obchodných oznámení XLSK jeho zákazníkom. K zasielaniu obchodných oznámení dochádza buď v súvislosti s uskutočnením kúpy tovaru či služieb v predajniach XXXLutz, alebo na základe výslovného súhlasu zákazníka. Udelený súhlas so zasielaním obchodných oznámení je možné kedykoľvek odvolať. Takto získané osobné údaje nie sú používané na iné účely než je zasielanie obchodných oznámení.

4. Prevádzkovateľ osobných údajov?

4.1 Prevádzkovateľom osobných údajov je XLSK.

4.2 S otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a ich spracovaním, ako aj dohľadu nad spracúvaním osobných údajov, sa môžete obracať na zodpovednú osobu na kontaktnej emailovej adrese:
1dmz@xxxlutz.cz.

5. Čo musíme splniť, aby sme mohli Vaše údaje spracovávať?

5.1 XLSK ako prevádzkovateľ osobných údajov je povinný pri spracúvaní osobných údajov dodržiavať povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä z Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov (ďalej spoločne ako „platné právne predpisy“). XLSK pravidelne kontroluje súlad svojich postupov s platnými právnymi predpismi a pristupuje zodpovedne k plneniu stanovených povinností s dôrazom na zachovanie súkromia fyzických osôb a ochrany ich osobných údajov. Nevyhnutnú ochranu pritom zaisťuje aj pri tretích spolupracujúcich osobách, ktoré v súvislosti so spracúvaním osobných údajov vystupujú, alebo môžu vystupovať ako prevádzkovatelia osobných údajov, alebo ako sprostredkovatelia osobných údajov.

6. Aké údaje o Vás spracúvame a k akým účelom?

6.1 V súvislosti so zákazníckym programom XXXLutz sú spracovávané údaje poskytnuté v prihláške do zákazníckeho programu a ďalej údaje týkajúce sa Vášho nákupného správania, teda predovšetkým meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefónny kontakt, emailová adresa a ďalej druhy Vami zakúpeného tovaru, jeho množstvo, hodnota nákupu, miesto nákupu.

6.2 Uvedené osobné údaje sú spracovávané za účelom riadneho prevádzkovania zákazníckeho programu XXXL HIT KARTA, predovšetkým poskytovania služieb a výhod, ktoré sú jeho podstatou, a ďalej za účelom profilovania nákupného správania jeho členov za účelom poskytovania cielených adresných ponúk tovaru a služieb a s tým súvisiacich marketingových aktivít a služieb a zasielanie obchodných oznámení.

6.3 XLSK ako prevádzkovateľ osobných údajov vedie v súvislosti so zákazníckym programom XXXLutz HIT KARTA elektronickú databázu (CRM systém), v ktorom eviduje osobné a kontaktné údaje členov zákazníckeho programu, sleduje a vyhodnocuje ich nákupné správanie za účelom poskytovania individualizovaných ponúk a akcií.

6.4 XLSK ako prevádzkovateľ osobných údajov vedie ďalej elektronickú databázu (CRM systém) osobných a kontaktných údajov v rozsahu oznámeného zákazníkom za účelom zasielania obchodných oznámení, predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko, kontaktná mailová adresa, telefónny kontakt.

6.5 Pri návšteve internetových stránok prevádzkovaných pod značkou XXXLutz sa môže stať, že budú ukladané informácie vo forme „cookies“ na počítači dotknutej osoby, ktoré ich automaticky rozpoznajú pri nasledujúcej návšteve. Cookies umožňujú prispôsobiť webové stránky záujmu dotknutej osoby alebo uložiť užívateľské meno, ktoré potom nemusí byť znovu zakaždým zadávané. V prípade, že subjekt údajov nechce, aby bol jeho počítač rozpoznaný, je nutné upraviť nastavenie internetového prehliadača takým spôsobom, aby došlo k odstráneniu cookies z pevného disku počítača, cookies zablokovať alebo nastaviť upozornenie pred uložením „cookies“.

7. Ako sa dostávajú údaje do našej databázy?

7.1 Nové údaje do našej databázy (CRM systému) získavame výlučne priamo od našich zákazníkov alebo v súvislosti s nákupom tovaru a služieb z ich strany.

7.2 Do našej zákazníckej databázy vkladáme údaje

a) získané z uzavretých zmlúv medzi XLSK a zákazníkom, ktorý má zriadený zákaznícky účet – v rozsahu základných identifikačných údajov týkajúcich sa zákazníka, kontaktných údajov a údajov týkajúcich sa nákupného správania zákazníka (ako napr. druhy zakúpeného tovaru, hodnota nákupu, miesto nákupu).

b) získané priamo od zákazníka ako dotknutej osoby s jeho súhlasom – najmä pri žiadosti o zasielanie obchodných oznámení, účastí na súťažiach a marketingových akciách XXXLutz.

7.3 Do databázy záujemcov o zasielanie obchodných oznámení sa môžu záujemcovia registrovať prostredníctvom webového formulára na www.xxxlutz.sk alebo priamo na predajniach obchodných domov XXXLutz.

8. Aký je právny základ spracovania osobných údajov?

Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia) alternatívne ak registrácia slúži na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo k vykonaniu predzmluvných opatrení, je ďalším právnym základom pre spracovanie údajov plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)

9. S kým zdieľame Vaše údaje alebo komu ich odovzdávame?

9.1 Všetky osobné údaje spracúva XLSK ako prevádzkovateľ.

9.2 Osobné údaje sú sprístupňované v rámci skupinových marketingových aktivít a správy zákazníckeho programu XXXLutz i materskej spoločnosti
XXXLutz  KG.

9.3 Zákaznícka databáza nie je zdieľaná s ďalším prevádzkovateľom osobných údajov.

9.4 V obmedzenej miere môžeme zdieľať spracovávané osobné údaje so sprostredkovateľmi a príjemcami, ktorí pre nás zaisťujú niektoré činnosti, ako je predaj tovaru, správa e-shopu XXXLutz, zákazníckeho programu, správu zákazníckej emailovej a telefonickej linky, rozosielanie hromadných mailingových ponúk, vrátane ponúk zasielaných elektronickou poštou, prieskum trhu a prieskum spokojnosti členov, vyhodnotenie nákupného správania a obdobné marketingové aktivity. Kontaktné údaje členov ďalej v obmedzenom rozsahu zdieľame so spoločnosťami, ktoré pre nás zaisťujú predaj tovaru, dopravu, skladovanie či kontrolu predávaného tovaru, popr. fakturačné či právne služby, avšak len v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu. Spracúvanie osobných údajov môžu pre XLSK vykonávať sprostredkovatelia alebo iní prevádzkovatelia výhradne na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov, tzn. s garanciami organizačno-technického zabezpečenia osobných údajov a s vymedzením účelu spracúvania, pričom sprostredkovatelia alebo iní prevádzkovatelia nesmú použiť osobné údaje na iné účely.

9.5 IT služby súvisiace so spracúvaním údajov zaisťujeme prostredníctvom našich zamestnancov, za účelom maximálnej ochrany osobných údajov a Vášho súkromia. K osobným údajom však môže mať prístup IT oddelenie koncernu XXXLutz (vrátane externých spracovateľov) s tým, že osobné údaje sú spracúvané na území Európskej únie, za účelom zálohovania a archivácie dát, a zaistenia funkčnosti a inovácií systému IT využívaného v koncerne XXXLutz.

10. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a ako dlho ich uchovávame?

10.1 Údaje členov uchovávame v databáze po celú dobu trvania účasti člena v  XXXLutz zákazníckom programe a následne po zákonom stanovenú dobu premlčania na uplatnenie práv vyplývajúcich z programu, príp. počas doby stanovenej právnymi predpismi na archiváciu. V prípade, že zákaznícka karta nebola aktívne využitá po dobu piatich rokov k uskutočneniu žiadneho nákupu, alebo využitia iných služieb, bude členstvo v programe, a s tým súvisiace spracúvanie osobných údajov, automaticky ukončené.

11. Aké sú práva fyzických osôb pri spracovaní ich osobných údajov?

11.1 Práva dotknutej osoby sú uvedené v komplexnej informácii o spracúvaní osobných údajov.

11.2 V prípade akýchkoľvek otázok či požiadaviek na vysvetlenie týkajúcich sa ochrany osobných údajov, nás kontaktujte na e-maily 1dmz@xxxlutz.cz.

12. Odovzdávanie osobných údajov mimo Európsku úniu

Osobné údaje nie sú odovzdávané tretím osobám so sídlom mimo Európsku úniu.

XLSK Nábytok, s.r.o.

XXXLutz tlačové správy

Chceli by ste dostávať naše aktuálne mediálne vydania automaticky e-mailom? Tak sa jednoducho prihláste k odberu tlačových správ XXXLutz.

Registrace Newslettra

Dostávajte tlačové správy od XXXLutz e-mailom.


Prosím odpovedzte na nasledujúcu bezpečnostnú otázku, aby ste sa vyhli spamu.


* Požadovaná pole musí být vyplněna.